skip to Main Content

1. Místo a termín konání

 • Akce se koná na území České republiky a v příhraničí (viz část 3.)
 • 11. ročník akce se uskuteční v sobotu 22. 9. 2018, na Den železnice.
 • Start závodu je v 0:00 z libovolné železniční stanice v ČR
 • Závod končí ve 24:00 téhož dne ve stanici, která je v traťové vzdálenosti max. 100 km od startovní stanice
 • Trasa se počítá od stanice, ze které vyrazíte vlakem (start), do stanice, do které vlakem dorazíte (cíl)
 • Na akci je možné využít spoje ČD a dalších železničních dopravců

  


2. Účast na akci

 • Akce se může zúčastnit tým, který má 2 – 5 členů bez ohledu na věk (je možné založit i ‚velký tým‘, např. o 10 členech, ale jen v případě, že se trasa všech členů shoduje)
 • V čele týmu stojí vedoucí, který má min. 18 let a nese plnou odpovědnost za své členy, přihlašuje tým na akci a komunikuje s vedením akce
 • Přihlášení týmu se provádí výhradně na webových stránkách akce
 • Registrační poplatek na akci je dobrovolný

  


3. Jízdenka

 • Tým cestuje na Skupinovou víkendovou jízdenku (celostátní) za 679 Kč (dále jen jízdenka), která pouze v den konání akce platí až pro 5 osob bez ohledu na věk
 • Jízdenku si tým kupuje u pokladní přepážky, ve vlaku (není-li přepážka otevřena), nebo v e-shopu Českých drah
 • Jízdenka platí ve všech vlacích Českých drah a na lince L7 dopravce Die Länderbahn (zde však neplatí jízdenky z e-shopu)
 • V povinně místenkových vlacích, např. SC Pendolino, je nutné dokoupit, resp. získat místenky pro každého cestujícího
 • Jízdenka platí ve vybraných spojích do prvních příhraničních stanic na Slovensku, Polsku a Německu (to se netýká jízdenky zakoupené v e-shopu ČD)
 • Jízdenka platí také na peážních tratích (např. Jindřichov ve Slezsku – Mikulovice)
 • Jízdenka neplatí ve vlacích soukromých železničních dopravců (s výjimkou Die Länderbahn), při využití jiných železničních dopravců je nutné pro konkrétní traťový úsek dokoupit samostatné jízdenky 

4. Soutěž týmů

4.1 Bodování jízdy

 • Za každý 1 kilometr jízdy získává tým 1 bod bez ohledu na kategorii vlaku
 • Každý úsek trati je možné s plným ziskem bodů projet pouze jednou, za druhý průjezd daného úseku týmu náleží 50 % projeté vzdálenosti (tzn. 0,5 bodu za 1 km)
 • Za třetí a každé další projetí stejného úseku trati se body nepřipočítávají

4.2 Bodování kulturních/turistických objektů

 • Tým může získat body za návštěvu kulturního/turistického objektu (např. hrad, zámek, rozhledna, ZOO, historické podzemí, kulturní představení…)
 • Podmínkou zisku bodů je doložení vstupenek za všechny členy týmu
 • Za návštěvu turistického objektu tým získává +25 bodů
 • V případě, že tým navštíví zcela originální objektkterý za celý den nenavštíví jiný tým, získá za jeho návštěvu +50 bodů
 • Na území každé obce se však do bodování započítává pouze jeden objekt

4.3 Bonusové stanice

 • Za projetí bonusové stanice (bez výstupu) získává tým +50 bodů
 • Za osídlení (bonusové stanice získává tým +100 bodů
  • Osídlením bonusové stanice se rozumí výstup ve stanici a společná fotografie celého týmu (s výjimkou fotografa) před staniční budovou či na nástupišti. Na fotografii musí být jednoznačně vidět celý název stanice.
 • Bonusová stanice může být zároveň stanicí startovní, či cílovou
 • Osídlení bonusové stanice je možné výhradně vlakem, alespoň jedna z cest z/do stanice musí být realizována vlakem. Nelze ji osídlit pomocí přesunů pěšky či MHD.
 • Bonusové stanice budou zveřejňovány postupně na webu akce a sociálních sítích

4.4 Tajná místa

 • Za návštěvu tajného místa tým získává +200 bodů
 • Na tajné místo musí dorazit celý tým (je vhodné doložit fotografií)
 • Důkazem návštěvy je zisk hesla, které tým získá z QR kódu
 • S tajným místem se pojí příběh, který bude zpřístupněn pouze návštěvníkům místa (odkaz v QR kódu)
 • Tajná místa budou zveřejňovány postupně v šifrované podobě pouze přihlášeným týmům

4.5 Soutěžní úkoly

 • Za splnění soutěžního úkolu tým získá +25 bodů
 • Úkoly jsou kolektivní, plní je tým jako celek
 • Soutěžní úkoly budou zveřejňovány postupně na webu akce a sociálních sítích

5. Využití dopravních prostředků

 • Vlak je jediným povoleným dopravním prostředkem s výjimkou pěších a cyklistických přesunů, použití městské hromadné dopravy, náhradní autobusové dopravy (NAD) a turistických dopravních prostředků
 • Pěší a cyklistické přesuny je možné realizovat bez omezení, včetně přesunu z jedné železniční stanice do druhé. Cíl musí být dosažen výhradně vlakem (nikoliv pěším/cyklistickým přesunem/MHD).
 • Městskou hromadnou dopravu je možné využít jen pro přesun v rámci území jedné obce
 • Městskou hromadnou dopravu je možné dále využít při jízdě drážním vozidlem také mezi těmito obcemi: Liberec – Jablonec nad Nisou (tram), Most – Litvínov (tram), Brno – Modřice (tram), Ostrava – Budišovice (tram), Zlín – Otrokovice (trolejbus), Chomutov – Jirkov (trolejbus) a Pardubice – Lázně Bohdaneč (trolejbus)
 • Použití náhradní autobusové dopravy je povoleno, kilometry se počítají dle délky traťového úseku, na kterém probíhá výluka
 • Použití turistických dopravních prostředků typu lanová dráha, důlní vláček, segway, příležitostný historický vlak je povoleno (kilometry se počítají jen na běžných/konvenčních tratích)
 • Použití veřejné autobusové dopravy mimo síť MHD je zakázáno

6. Dokumentace akce

 • Celou cestu je tým povinen důkladně dokumentovat: zapisovat časy odjezdů a příjezdů vlaků, čísla a názvy spojů, názvy bonusových stanic, soutěžních úkolů apod.
 • Vedoucí týmu údaje zapisuje on-line do elektronického formuláře v administraci svého týmu na webu akce
 • Papírový formulář tým využívá jen pro vlastní potřebu, tento formulář se neodevzdává
 • Tým za celou cestu pořídí min. 5 fotografií, z nichž minimálně jedna bude zachycovat celý tým. Fotografie mohou být použity pro prezentaci akce v médiích.
 • Veškerou dokumentaci z cesty je tým povinen nahrát na webové stránky nejpozději do 48 hodin od skončení akce, tj. do 24. 9. 2018 23:59

7. Penalizace a diskvalifikace

 • V případě, že tým poruší pravidla akce, přepravní řád Českých drah, zákony České republiky či pravidla fair play, může být penalizován, nebo diskvalifikován
 • Tým, který ukončí jízdu ve stanici, která je vzdálena více než 100 km traťové vzdálenosti od stanice startovní, bude diskvalifikován
 • Za pozdní nahrání dokumentace může být tým penalizován (-10 bodů za každou započatou hodinu zpoždění)

8. Odpovědnost a bezpečnost

 • Pořadatel akce zajišťuje organizační zajištění celé akce a v žádném případě nenese zodpovědnost za účastníky akce
 • Plnou odpovědnost za tým nese vždy vedoucí týmu

Poznámka: pojmem železniční stanice se rozumí železniční stanice i zastávka.

Back To Top